§ 1
 
Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Komitetem, może obejmować patronatem publikacje (monografie/podręczniki/zbiory artykułów/materiały pokonferencyjne) o tematyce związanej z dyscypliną naukową Elektrotechnika.
 
§ 2


1. Udzielenie patronatu przez Komitet może polegać na :

 

 

a) udostępnieniu logotypu Komitetu Elektrotechniki PAN,
b) umożliwieniu wydania publikacji w ramach serii wydawniczych Komitetu, na zasadach obowiązujących w danej redakcji,
c) udostępnieniu łam wydawnictw Komitetu na informacje o publikacji, na zasadach obowiązujących w danej redakcji,
d) pomocy członków Komitetu w propagowaniu publikacji,
e) udostępnianiu autorom publikacji stron internetowych Komitetu w celu promocji publikacji,
f) umożliwieniu wykorzystania fragmentów recenzji przygotowanych przez recenzentów Komitetu w celu promocji publikacji,
g) prezentacji streszczenia publikacji i wybranych opinii na stronach internetowych Komitetu.

 

 

 

2. O zakresie form patronatu opisanych w § 2 ust. 1 podpunkty c-g decyduje każdorazowo Prezydium Komitetu, zwane dalej Prezydium, na wniosek przewodniczącego Komitetu, zwanego dalej przewodniczącym.
 

 

§ 3


1. Kryteriami udzielenia patronatu są:

a) wysoki poziom naukowy publikacji,
b) aktualność tematyki publikacji i jej znaczenie dla rozwoju nauki i/lub przemysłu,

 

c) możliwość dotarcia publikacji do szerokiego kręgu odbiorców zapewniająca jej znaczący wpływ na środowisko naukowe i/lub przemysłowe,

d) proponowana forma i sposób wydania publikacji.

2. Komitet może każdorazowo ustalić dodatkowe kryteria i warunki udzielenia patronatu.

 

 

 

3. Dopuszcza się również udzielaniu patronatu publikacjom o charakterze historyczno-wspomnieniowym związanym z Elektrotechniką, w szczególności z rozwojem nauki, nauczaniem i przemysłem elektrotechnicznym.

 

 

 

4. Objęcie patronatem publikacji nie wiąże się z podjęciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych przez Komitet, w szczególności ze wsparciem finansowym kosztów wydania publikacji.

 

 

§ 4
 

 

1. Wniosek o objęcie publikacji patronatem Komitetu, zwany dalej wnioskiem, przygotowuje autor (autorzy) publikacji, a przypadku wydawnictwa zbiorowego edytor (edytorzy), zwani dalej wnioskodawcą, (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 
2. Wniosek należy przesłać do sekretarza Komitetu, zwanego dalej sekretarzem, w celu niezwłocznego przekazania przewodniczącemu.
 
3. Przewodniczący ocenia poprawność przygotowania wniosku i w ciągu 7 dni w porozumieniu z członkami prezydium przygotowuje listę co najmniej trzech proponowanych recenzentów publikacji spośród członków Komitetu. W uzasadnionych przypadkach członka Komitetu można zastąpić wybitnym specjalistą zagranicznym z właściwej tematyce publikacji dyscypliny lub specjalności naukowej.
 
4. Lista proponowanych recenzentów jest przestawiana członkom Komitetu na najbliższym posiedzeniu Komitetu lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek przewodniczącego przysyłana przez sekretarza członkom Komitetu za pomocą poczty elektronicznej.
 
§ 5

 

1. Członkowie Komitetu obecni na posiedzeniu mogą zaproponować innych kandydatów, którzy w przypadku poparcia przez co najmniej dwóch członków Komitetu są dopisywani do listy kandydatów.
 

2. Członkowie Komitetu obecni na posiedzeniu wybierają przez głosowanie z listy dwóch recenzentów.

 

 

 

3. Głosowanie nad wyborem recenzentów odbywa się trybie jawnym zwykłą większością głosów. Komitet wyznacza recenzentów w formie uchwały.
 

 

 

4. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne na wniosek co najmniej jednego członka Komitetu obecnego na posiedzeniu.
 
5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zarządzić głosowanie nad wyborem recenzentów z wykorzystaniem poczty elektronicznej, które przeprowadza sekretarz.
 
6. Głosowanie jest ważne jeżeli głosy oddało co najmniej 25 członków Komitetu. Głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej należy zakończyć najdalej w przeciągu 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Głosowanie elektroniczne traktuje się jak głosowania jawne. Z wyników głosowania elektronicznego sekretarz sporządza protokół, który niezwłocznie przesyła przewodniczącemu.
 
§ 6

 

1. Recenzenci przygotowują opinie o publikacji w ciągu 21 dni od dnia otrzymania publikacji do recenzji i przesyłają ją do sekretarza.
 

 

2. Jeśli wybrany przez Komitet recenzent był recenzentem wydawniczym publikacji, to jego recenzja wydawnicza może być traktowana na równi z recenzją w sprawie objęcia publikacji patronatem.
 
3. W uzasadnionych przypadkach wybrany recenzent może zwrócić się z wnioskiem do przewodniczącego o zmianę recenzenta wskazując specjalistę z właściwej tematyce publikacji sekcji Komitetu lub wybitnego specjalistę zagranicznego z właściwej tematyce publikacji dyscypliny lub specjalności naukowej. Decyzję o zmianie recenzenta podejmuje przewodniczący w uzgodnieniu z Prezydium.

 

§ 7

 

 

1. Po otrzymaniu recenzji przewodniczący lub członek Prezydium przedstawia na najbliższym posiedzeniu Komitetu wniosek o patronat wraz z recenzjami z zastrzeżeniem § 10.
 

 

2. Głosowanie nad udzieleniem patronatu jest jawne.
 
3. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne na wniosek co najmniej jednego obecnego na posiedzeniu członka Komitetu.
 
4. Udzieleniu patronatu publikacji następuje po uzyskaniu akceptacji co najmniej 2/3 członków Komitetu obecnych na posiedzeniu. Komitet udziela patronatu w formie uchwały.
 
5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, które przeprowadza sekretarz. Głosowanie powinno się odbyć nie później niż 7 dni od dnia zarządzenia głosowania.
 
6. Głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej uznaje się za pozytywne jeżeli co najmniej 2/3 głosów jest za udzieleniem patronatu i głosy oddało co najmniej 25 członków Komitetu. Głosowanie należy zakończyć najdalej w przeciągu 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Głosowanie elektroniczne traktuje się jak głosowania jawne. Z wyników głosowania elektronicznego sekretarz sporządza protokół, który niezwłocznie przesyła przewodniczącemu i pozostałym członkom Komitetu.
 
§ 8

 

1. O wynikach głosowania, o którym mowa w § 7 przewodniczący informuje wnioskodawcę niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
 

 

2. Od podjętej uchwały Komitetu wnioskodawca może odwołać się przez sekretarza do Prezydium Komitetu w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o wynikach głosowania.
 
3. Prezydium Komitetu rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek przewodniczącego w trybie głosowania elektronicznego nie później niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania.
 
4. Prezydium Komitetu może w drodze uchwały odrzucić lub uwzględnić odwołanie. Do uwzględnienia odwołania wymagana jest większość co najmniej 2/3 głosów i głosy oddali wszyscy członkowie Prezydium Komitetu.
 
5. W przypadku uwzględnienia odwołania Prezydium Komitetu wyznacza dwóch nowych recenzentów spośród członków Komitetu.
 

6. Dalszą procedurę udzielania patronatu przeprowadza się w trybie § 5 i § 6.
 

§ 9

 

Nie później niż 3 miesiące po ukazaniu się publikacji autor/edytor przesyła jej jeden egzemplarz do sekretarza Komitetu do wglądu i archiwizacji.
 

 

§ 10

 

Publikacje ukazujące się cyklicznie mogą uzyskać patronat Komitetu na okres dłuższy, ale nie przekraczający trzech lat. W szczególnym przypadku na wniosek członka Prezydium, poparty krótką opinią, patronat może być przedłużony na kolejne trzy lata w trybie § 7 bez konieczności uzyskiwania opinii recenzentów.

 

 

§ 11


1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Komitet w drodze uchwały1).

2. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają uchwały Komitetu.
Załączniki:
- wzór wniosku o objecie patronatu Komitetu Elektrotechniki nad publikacjami [pdf, doc]


 


1) Niniejszy regulamin został przyjęty przez Komitet Elektrotechniki PAN w drodze uchwały w dniu 16 lutego 2012 r.