Regulamin Komitetu Elektrotechniki
Polskiej Akademii Nauk

Uchwalony na Posiedzeniu Plenarnym Komitetu
w dniu 25 listopada 2020 roku

 

§ 1

Niniejszy regulamin Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, zwanego w dalszej części regulaminu "Komitetem", uchwalony został na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 25 listopada 2020 roku i zatwierdzony przez Prof. Romana Słowińskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 04 listopada 2020 r. Komitet działa przy Wydziale IV PAN, zwanym w dalszej części regulaminu „Wydziałem”.

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki inżynieryjno-techniczne działając w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Komitet jest samorządną reprezentacją dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika służącą integrowaniu uczonych z całego kraju związanych z Elektrotechniką.

§ 3

Do zadań Komitetu - obok zadań wskazanych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r., poz. 1796) - należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi dyscypliny naukowej reprezentowanej przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności:

 1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w danych dyscyplinach naukowych, reprezentowanych w Komitecie;
 2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z ministerstwem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego, ministerstwem właściwym ds. oświaty i wychowania, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną i Radą Doskonałości Naukowej - w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 3. Inicjowanie badań, tworzenie i dbanie o rozwój placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk (PAN);
 4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;
 5. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz PAN i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturowego rozwoju kraju;
 6. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;
 8. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet;
 9. Powoływanie sekcji krajowych, międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;
 10. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów PAN z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 11. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 12. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 13. Wydawanie czasopism, w tym czasopisma Archives of Electrical Engineering oraz serii wydawniczych, a także sprawowanie patronatu i nadzór merytoryczny nad czasopismami wydawanym przez środowiska związane z reprezentowaną przez Komitet dyscypliną naukową;
 14. Inne sprawy, zlecone przez władze PAN lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

§ 4

 1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści określonych dziedzin nauki, w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej wybierani przez środowisko naukowe dyscyplin reprezentowanych w Komitecie, wybrani zgodnie z Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 20/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r. (zwany dalej: „Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych”).
 2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi PAN odpowiednich dyscyplin naukowych oraz Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu, lub zapraszani do udziału w pracach Komitetu, przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych oraz honorowy przewodniczący Komitetu i Honorowi członkowie Komitetu, powoływani zgodnie z § 5 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu oraz przy uwzględnieniu § 1 ust. 3-5 i 9-10 Regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych.
 3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami.

§ 5

 1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych.
 2. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału.
 3. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu, zaakceptowany przez Dziekana Wydziału IV PAN, zebranie plenarne Komitetu może, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i dorobek Komitetu, powołać honorowego przewodniczącego Komitetu.
 4. Honorowym przewodniczącym Komitetu Elektrotechniki PAN może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju dyscypliny nauki Elektrotechnika i zasłużona dla Komitetu, jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje.
 5. W Komitecie może zostać powołany tylko jeden honorowy przewodniczący. Honorowy przewodniczący uczestniczy w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu stanowiącego.
 6. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.
 7. Uchwała zebrania plenarnego, dotycząca wyłonienia kandydata na honorowego przewodniczącego, podejmowana jest zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Komitetu.
 8. Honorowi członkowie Komitetu oraz honorowi przewodniczący Komitetu, wybrani na dotychczasowych zasadach, zachowują swój statut.

§ 6

 1. Organami Komitetu są:
 • Przewodniczący Komitetu,
 • Prezydium Komitetu.
 1. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrań plenarnych odbywają się w Warszawie lub w innych miejscowościach w Polsce - na zaproszenie uczelni/wydziałów lub instytutów PAN, Jednostek Badawczo Rozwojowych oraz innych jednostek administracji rządowej lub przemysłu.

§ 7

 1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu (nie rzadziej niż cztery razy w roku) i zebrania plenarne (nie rzadziej niż dwa razy w roku) i przewodniczy tym zebraniom; ponadto kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego, zastępuje go wskazany przez niego albo, w razie niemożności wskazania, przez Dziekana Wydziału zastępca przewodniczącego Komitetu.
 2. Komitet może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (in. poczty e-mail, video konferencji). W szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanem Wydziału, dozwolone jest przeprowadzenie posiedzenia plenarnego Komitetu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych oraz glosowania przy wykorzystaniu systemu wyborczego PAN. Po odbytym posiedzeniu niezbędne jest przekazanie protokołu spotkania do Wydziału.
 3. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu (i zebrania Prezydium Komitetu) poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem.
 4. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być zwoływane ad hoc, poprzez powiadomienie wszystkich jego członków w formie elektronicznej.

§ 8

 1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:

          1) przewodniczący,

          2) jego zastępca lub zastępcy (nie więcej niż dwóch),

          3) sekretarz,

          4) członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu (nie więcej niż trzy osoby).

 1. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z ust. 4, 5 i 6, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
 2. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału.
 3. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu - wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu - powołuje Dziekan Wydziału.
 4. W posiedzeniach Prezydium Komitetu mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, honorowy przewodniczący lub członkowie honorowi Komitetu albo przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu oraz przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje i dokonuje wyborów zebranie plenarne Komitetu.

§ 9

 1. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych merytorycznie i porządkowo sprawach dotyczących funkcjonowania Komitetu i realizacji jego zadań, przygotowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium PAN, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.
 2. Do ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 10

 1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 11

 1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz wymienionych w § 3, zebranie plenarne Komitetu może tworzyć, w drodze uchwały zgodnie z § 5 pkt. 6-9 Regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły zadaniowe. Dziekan Wydziału może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia komisji, sekcji czy zespołu ( wewnętrznych jednostek organizacyjnych).
 2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów są wybierani w drodze uchwały przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępców lub zastępcę oraz sekretarza, o ile ich powołanie jest uzasadnione, komisji, sekcji lub zespołu, powołuje Dziekan Wydziału.
 3. Działalność sekcji lub komisji może być wspomagana przez ekspertów zewnętrznych, nazywanych członkami stowarzyszonymi sekcji lub członkami stowarzyszonymi komisji, zapraszanych na posiedzenia sekcji lub komisji.
 4. Listę ekspertów zewnętrznych wspomagających działalności komisji lub sekcji zatwierdza się na posiedzeniu plenarnym Komitetu na podstawie propozycji przygotowanej przez przewodniczącego odpowiedniej komisji lub sekcji w porozumieniu z członkami tej komisji lub sekcji.
 5. Liczba członków stowarzyszonych z sekcją lub komisją nie może być większa niż liczba członków danej sekcji lub komisji.
 6. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. Ich powołanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz w Statucie Polskiej Akademii Nauk.

§ 12

 1. Komitet na wniosek Przewodniczącego opiniuje kandydatów na redaktorów naczelnych oraz przewodniczących rad programowych wydawanych przez siebie czasopism i serii wydawniczych.
 2. Redaktora Naczelnego wydawnictwa Komitetu, na wniosek przewodniczącego Komitetu, powołuje Dziekan Wydziału. Członków Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego oraz ich Przewodniczących powołuje Przewodniczący Komitetu po zasięgnięciu opinii Prezydium Komitetu.


§ 13

 1. Komitet może sprawować patronat naukowy nad publikacjami i konferencjami naukowymi organizowanymi przez środowisko związane z Elektrotechniką.
 2. Zasady i tryb przyznawania patronatu Komitetu publikacjom i konferencjom regulują regulaminy przyjęte w drodze uchwały przez posiedzenie plenarne Komitetu.