§ 1

 

1. Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Komitetem, może udzielać patronatu nad konferencjami/sympozjami/seminariami naukowymi i technicznymi, zwanymi dalej konferencjami, organizowanymi przez uczelnie, instytuty i zakłady przemysłowe oraz organizacje zrzeszające osoby zajmujące się tematyką związaną z dyscypliną naukową Elektrotechnika, zwanymi dalej organizatorami.
 

2. Kryteriami udzielenia patronatu są:

a) Spodziewany wysoki poziom naukowy konferencji, gwarantowany poprzez odpowiedni skład komitetu naukowego lub programowego konferencji,
b) Udział członków Komitetu Elektrotechniki PAN w komitecie naukowym na pozycji co najmniej zastępcy przewodniczącego ds. programu (lub równoważnej),

c) Aktualność tematyki konferencji i jej znaczenie dla rozwoju nauki i/lub przemysłu,

d) Szeroki krąg uczestników konferencji zapewniający jej znaczący wpływ na środowisko naukowe i/lub przemysłowe oraz udział uczestników z zagranicy,

e) Proponowana forma i sposób upowszechnienia materiałów konferencyjnych,

f) Dotychczasowa tradycja i pozycja konferencji wśród innych konferencji o podobnej tematyce (nie dotyczy konferencji nowo organizowanych). Wskazane jest aby konferencja/sympozjum/seminarium starająca się o patronat miała charakter cykliczny o uznanej renomie w środowisku i tradycję co najmniej 2-3 udanych cykli.
 

3. Komitet może każdorazowo ustalić dodatkowe kryteria i warunki udzielenia patronatu.
 

4. Komitet może być również organizatorem lub współorganizatorem konferencji na zasadach obowiązujących w Polskiej Akademii Nauk.
 
§ 2
 
1. Udzielenie patronatu przez Komitet może polegać na:
 

a) udostępnieniu logotypu Komitetu Elektrotechniki PAN,

b) udostępnieniu łam wydawnictw Komitetu, w tym „Archives of Electrical Engineering” organizatorom konferencji w celu publikacji najlepszych referatów na zasadach obowiązujących w danej redakcji,

c) udziale członków Komitetu w pracach związanych z recenzowaniem zgłoszonych referatów,
d) udziale przedstawicieli Komitetu w komitetach naukowych i programowych konferencji,
e) udostępnianiu organizatorom konferencji stron internetowych Komitetu w celu promocji konferencji,
f) prezentacji sprawozdania i informacji o osiągnięciach konferencji na stronach internetowych Komitetu.
 

2. Objęcie patronatem konferencji nie wiąże się z podjęciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych przez Komitet, w szczególności ze wsparciem finansowym organizacji konferencji.

 

§ 3

 

 

1. Wniosek o objęcie patronatem Komitetu, zwany dalej wnioskiem, przygotowuje organizator konferencji (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

2. Wniosek należy przesłać do sekretarza naukowego Komitetu, zwanego dalej sekretarzem, z kopią do przewodniczącego Komitetu, zwanego dalej przewodniczącym, w celu niezwłocznego przekazania do kierującego sekcją zajmującą się tematyką związaną z problematyką konferencji.


3. Wniosek należy złożyć nie później niż cztery miesiące przed rozpoczęciem konferencji.

4. Sekretarz lub kierujący sekcją Komitetu może zwrócić się do organizatora na każdym etapie postępowania z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia.
 
§ 4

 

1. Wniosek powinien uzyskać opinię członków odpowiedniej sekcji Komitetu.

2. Kierujący sekcją przedstawia na zebraniu sekcji lub w uzasadnionych przypadkach przesyła pocztą elektroniczna wszystkim członkom sekcji wniosek do zaopiniowania nie później niż 15 dni po jego otrzymaniu lub po otrzymaniu odpowiedzi organizatora na prośbę o dodatkowe wyjaśnienia, o których mowa w § 3 ust. 4.

3. Członkowie sekcji mogą zwrócić się do kierującego sekcją o dodatkowe wyjaśnienia.

4. Opiniowanie w sekcji nie może trwać dłużej niż 14 dni.

5. Kierujący sekcją po zakończeniu opiniowania niezwłocznie przesyła wyniki opiniowania sekretarzowi, wraz z kopią do przewodniczącego.

6. Udzielenie patronatu konferencji następuje w wyniku głosowania jawnego na posiedzeniu Komitetu po uzyskaniu akceptacji co najmniej 2/3 obecnych na posiedzeniu członków Komitetu. Komitet udziela patronatu w formie uchwały.

7. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, które przeprowadza sekretarz.

8. Głosowanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej uznaje się za pozytywne jeżeli co najmniej 2/3 głosów jest za udzieleniem patronatu i głosy oddało co najmniej 25 członków Komitetu. Głosowanie należy zakończyć najdalej w przeciągu 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Głosowanie elektroniczne traktuje się jak głosowania jawne. Z wyników głosowania elektronicznego sekretarz sporządza protokół, który niezwłocznie przesyła przewodniczącemu i pozostałym członkom Komitetu.

 

§ 5

 

1. O wynikach głosowania, o którym mowa w § 4 przewodniczący informuje organizatora niezwłocznie po zakończeniu głosowania.

2. Od podjętej decyzji Komitetu organizator może odwołać się przez sekretarza do Prezydium w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o wynikach głosowania.

3. Odwołanie Prezydium rozpatruje na swoim posiedzeniu lub w uzasadnionych przypadkach na wniosek przewodniczącego w trybie głosowania elektronicznego nie później niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania organizatora.

4. Prezydium Komitetu może w drodze uchwały odrzucić lub uwzględnić odwołanie. Do uwzględnienia odwołania wymagana jest większość co najmniej 2/3 głosów i głosy oddali wszyscy członkowie Prezydium Komitetu.

5. W przypadku uwzględnienia odwołania przewodniczący nakazuje przeprowadzenie powtórnej procedury oceny wniosku w trybie § 4 ust. 6-8.

 

§ 6

 

Nie później niż 3 miesiące po zakończeniu konferencji organizator powinien przesłać do sekretarza Komitetu sprawozdanie z informacją o realizacji zamierzeń zawartych we wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem Komitetu.

 

§ 7

 

Konferencje odbywające się cyklicznie mogą uzyskać patronat Komitetu na okres dłuższy, ale nie przekraczający czterech lat. W szczególnym przypadku na wniosek kierującego Sekcją lub członka Prezydium, poparty krótka opinią, patronat może być przedłużony na kolejne trzy lata w trybie § 4 bez konieczności zasięgnięcia opinii odpowiedniej sekcji.

 

§ 8

 

Niniejszy regulamin stosuje się przy przyznawaniu patronatu Komitetu wszystkim konferencjom organizowanym po 1 września 2012 roku. Do tego czasu przysługują patronaty przyznane wcześniej przez Komitet poprzedniej kadencji.

 

§ 9

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Komitet w drodze uchwały.

2. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają uchwały Komitetu1) .Załączniki:
- wzór wniosku o objecie patronatu Komitetu Elektrotechniki nad konferencjami [pdf, doc]


 

 

1) Niniejszy regulamin został przyjęty przez Komitet Elektrotechniki PAN w drodze uchwały w dniu 26 maja 2021 r.