Uchwała Nr 1
Komitetu Elektrotechniki PAN
z dnia 2 kwietnia 2012 r.


 
Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Komitet Elektrotechniki PAN powołany uchwałą Nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 uchwala regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału IV Nauk Technicznych.



 


 

Regulamin
Komitetu Elektrotechniki PAN


 

§ 1. Zakres działania Komitetu
 1. Komitet Elektrotechniki PAN, zwany dalej „Komitetem” jest samorządną reprezentacją dyscypliny naukowej elektrotechnika służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.
   
 2. Komitet działa na podstawie:

  1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.),
  2) Statutu Polskiej Akademii Nauk,
  3) niniejszego regulaminu.
   
 3. Do zakresu działania Komitetu należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.
   
 4. Komitet w szczególności może:
   
  1) wyrażać opinie we wszystkich sprawach istotnych dla nauki i rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w zakresie działania Komitetu i w innych sprawach, z którymi zwrócą się do Komitetu organy PAN,

  2) występować do organów PAN i innych organów oraz podmiotów zewnętrznych, w tym organów rządu, z opiniami i postulatami dotyczącymi wszelkich spraw mieszczących się w obszarze działania Komitetu,

  3) dokonywać z własnej inicjatywy lub na wniosek organów PAN oceny stanu dyscypliny naukowej elektrotechnika lub pokrewnych dyscyplin naukowych,

  4) przeprowadzać samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami ocenę stanu nauczania w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika lub pokrewnych dyscyplin naukowych,

  5) prowadzić wydawnictwa naukowe i naukowo-techniczne pod szyldem „Komitet Elektrotechniki PAN”,

  6) organizować lub współorganizować konferencje naukowe, albo sprawować nad konferencjami patronat naukowy,

  7) prowadzić współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, w szczególności z innymi komitetami PAN przy przygotowywaniu multidyscyplinarnych opracowań naukowych,

  8) pełnić funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi,
   
  9) inicjować i prowadzić współpracę ze szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przemysłem i innymi podmiotami w zakresie działania Komitetu, szczególnie przy wprowadzaniu w życie wyników prac naukowych i prac rozwojowych,

  10) występować do instytucji zewnętrznych, w szczególności do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, z wnioskami dotyczącymi finansowania badań w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika, w tym badań stosowanych i wdrożeniowych,

  11) upowszechniać wyniki badań naukowych i rozwojowych, debat, dyskusji i konferencji naukowych z zakresu dyscypliny naukowej elektrotechnika,

  12) wyróżniać publikacje poprzez przyznawanie im patronatu Komitetu,

  13) współpracować z organami i instytucjami naukowymi, w szczególności PAN, we wspieraniu osób rozpoczynających karierę naukową,

  14) podejmować wszelkie działania służące integracji środowiska naukowego,

  15) powoływać zespoły, o których mowa w § 13 ust. 1 do realizacji określonych zadań ustalając zakres i termin ich działania,

  16) podejmować z własnej inicjatywy lub na wniosek organów PAN inne działania związane z zakresem działania Komitetu.

   
§ 2. Organy Komitetu
 1. Organami Komitetu są:

  1) Przewodniczący Komitetu, zwany dalej „Przewodniczącym”,
  2) Prezydium Komitetu.
   
 2. W imieniu Komitetu oświadczenia składa Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.

 


§ 3. Przewodniczący Komitetu
 1. Przewodniczący kieruje bieżącą działalnością Komitetu i reprezentuje Komitet na zewnątrz w ramach posiadanych uprawnień.
   
 2. Do zadań Przewodniczącego w szczególności należy:
   
  1) inicjowanie i nadzór nad wszelkimi działaniami Komitetu, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4,

  2) zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu nie mniej niż trzy razy w roku, ustalanie porządku obrad i przewodniczenie tym posiedzeniom,

  3) zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu nie mniej niż dwa razy do roku, ustalanie w porozumieniu z Prezydium porządku obrad i przewodniczenie tym posiedzeniom,

  4) przedstawianie propozycji recenzentów wniosków składanych do Komitetu,

  5) przedstawianie do zaopiniowania listy kandydatów na stanowiska redaktorów naczelnych, zastępców redaktora naczelnego, redaktorów działowych oraz członków rad programowych wydawnictw i serii wydawniczych Komitetu,

  6) powoływanie, po zasięgnięciu opinii Prezydium Komitetu, zastępców redaktora naczelnego i redaktorów działowych oraz członków rad programowych wydawnictw i serii wydawniczych Komitetu,

  7) nadzór nad pracami administracyjnymi i technicznymi Komitetu poprzez sekretarza Komitetu.
   

§ 4. Honorowy przewodniczący Komitetu
 1. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu może zostać powołany Honorowy przewodniczący Komitetu. Kandydat musi pełnić funkcję przewodniczącego przez okres co najmniej dwóch kadencji, musi uzyskać wysoką ocenę dorobku w zakresie kierowania Komitetem, integracji środowiska naukowego i innych prac związanych z działalnością Komitetu, zatwierdzoną przez zebranie plenarne Komitetu.
   
 2. Uchwała zebrania plenarnego w sprawie wyłaniania kandydata na honorowego przewodniczącego podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
   
 3. Godność honorowego przewodniczącego nadawana jest dożywotnio.
   
 4. Honorowy przewodniczący, jeśli nie został wybrany do Komitetu, nie jest liczony w limit wybieranych członków Komitetu.
   
 5. Honorowy przewodniczący nie wybrany do Komitetu uczestniczy we wszystkich zebraniach Komitetu bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 5. Prezydium Komitetu
 1. Prezydium Komitetu współdziała z Przewodniczącym w kierowaniu bieżącymi pracami Komitetu.
   
 2. Prezydium Komitetu liczy nie więcej niż jedenaście osób. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: Przewodniczący, trzej zastępcy przewodniczącego, sekretarz Komitetu i sześciu członków.
   
 3. Pracami Prezydium Komitetu kieruje i organizuje jego pracę Przewodniczący.
   
 4. Do zakresu zadań Prezydium Komitetu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Komitetu nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji posiedzenia plenarnego Komitetu, w szczególności:

  1) Inicjowanie działań Komitetu, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4,

  2) Opiniowanie proponowanego porządku obrad na plenarne posiedzenia Komitetu,

  3) Opiniowanie listy proponowanych przez Przewodniczącego recenzentów wniosków składanych do Komitetu,

  4) Opiniowanie na wniosek Przewodniczącego zastępców redaktora naczelnego i redaktorów działowych oraz członków rad programowych czasopism i serii wydawniczych Komitetu,

  5) Opiniowanie planów prac Komitetu i sekcji Komitetu,

  6) Rozpatrywanie odwołań od decyzji wynikających z regulaminów określających zasady i tryb przyznawania patronatów Komitetu konferencjom i publikacjom.
   
 5. Prezydium Komitetu odpowiada za poziom merytoryczny czasopism Komitetu i przeprowadza ich okresową ocenę. Może też wnioskować o zmianach w komitetach redakcyjnych.


§ 6. Członkowie Komitetu
 1. Członek Komitetu wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście. Członek Komitetu wykonując swoje funkcje zobowiązany jest dbać o dobre imię Komitetu.
   
 2. Udział członka Komitetu w posiedzeniach plenarnych Komitetu jest jego obowiązkiem. Nieobecność członka Komitetu na posiedzeniu Komitetu powinna być usprawiedliwiona.
   
 3. Sprawy wyboru i odwoływania członków Komitetu regulują przepisy PAN.

 

§ 7. Sekretarz Komitetu
 1. Sekretarz Komitetu prowadzi bieżące sprawy administracyjne i techniczne Komitetu i w tym zakresie utrzymuje stałą współpracę z Przewodniczącym.
   
 2. Do pomocy w pracach Komitetu Przewodniczący może powołać pracowników pomocniczych, w szczególności asystenta Sekretarza i sekretarza technicznego do obsługi strony internetowej Komitetu.
   


§ 8. Posiedzenia plenarne Komitetu – zakres działań

Na posiedzeniach plenarnych Komitet rozpatruje wszelkie sprawy związane z działalnością Komitetu, o których mowa w §1 ust. 3 i 4, w szczególności:

 
 1. Wybiera członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego sekcji, komisji,
   
 2. Powołuje zespoły, o których mowa w § 14 ust. 2 do realizacji określonych zadań,
   
 3. Przyjmuje regulaminy Komitetu oraz zasady i tryb przyznawania patronatu konferencjom i publikacjom,
   
 4. Inicjuje, opiniuje i występuje z wnioskami o nagrody i wyróżnienia dla prac naukowych mieszczących się w obszarze działania Komitetu,
   
 5. Udziela patronatów Komitetu konferencjom i publikacjom,
   
 6. Opiniuje kandydatów na członków PAN,
   
 7. Opiniuje na wniosek Przewodniczącego kandydatów na redaktorów naczelnych oraz przewodniczących rad programowych czasopism i serii wydawniczych Komitetu.
   
 8. Przyjmuje na wniosek Przewodniczącego roczne i wieloletnie plany działania Komitetu i sekcji Komitetu.

 

§ 9. Zwoływanie posiedzeń
 1. Posiedzenia plenarne Komitetu zwołuje i ich porządek określa Przewodniczący w porozumieniu z Prezydium, a w czasie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go upoważniony Wiceprzewodniczący.
   
 2. Do kompetencji Przewodniczącego, jako kierującego obradami należy w szczególności: zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia, zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia, zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.
   
 3. Każdy członek Komitetu może wnosić sprawy z zakresu działania Komitetu na posiedzenia plenarne Komitetu przed zwołaniem posiedzenia z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2.
   
 4. Sprawy wniesione po wysłaniu zawiadomienia o posiedzeniu plenarnym Komitetu lub na posiedzeniu plenarnym Komitetu mogą być rozpatrywane za zgodą Przewodniczącego, po zasięgnięciu opinii obecnych na posiedzeniu członków Prezydium Komitetu, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do ich rozpatrzenia.
 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do posiedzeń Prezydium Komitetu.


§ 10. Zawiadomienia o posiedzeniach
 1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu powinny być zwoływane w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 p. 2, 3.
   
 2. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń plenarnych Komitetu nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
   
 3. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń Prezydium Komitetu nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być krótszy.
   
 4. Zawiadomienia o posiedzeniach plenarnym Komitetu i posiedzeniach Prezydium Komitetu z podaniem miejsca daty i godziny wraz z proponowanym porządkiem obrad przekazywane są pocztą elektroniczną.
   
 5. Przewodniczący Komitetu zwołuje nieplanowane posiedzenie Prezydium Komitetu lub zebranie plenarne Komitetu na wniosek co najmniej 30% członków Komitetu. W takim przypadku posiedzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu.
   
 6. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenia plenarne Komitetu lub posiedzenia Prezydium Komitetu z głosem doradczym osoby nie będące członkami Komitetu.

 

§ 11. Przebieg posiedzeń
 1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zawiadomieni prawidłowo.
   
 2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek przynajmniej jednego członka Komitetu.
   
 3. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał, decyduje głos Przewodniczącego.
   
 4. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
   
 5. W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 12. Protokoły z posiedzeń
 1. Z zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.
   
 2. Każdy członek Komitetu, który był przeciwny podjęciu zapisanej w protokóle uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu.
   
 3. Protokół należy sporządzić w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia i przesłać drogą elektroniczną wszystkim członkom Komitetu.
   
 4. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu plenarnym Komitetu.
   
 5. Przepisy ust. 1-4. stosuje się odpowiednio do posiedzeń Prezydium Komitetu.

 

§ 13. Struktura Komitetu
 1. W strukturze Komitetu mogą działać sekcje, komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków Komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011).

 

§ 14. Wybór członków sekcji, komisji i powołanie zespołów zadaniowych
 1. Zebranie plenarne Komitetu wybiera spośród swego składu członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego sekcji lub komisji.
   
 2. Działalność sekcji może być wspomagana przez ekspertów zewnętrznych, nazywanych członkami stowarzyszonymi sekcji, zapraszanych na posiedzenia sekcji.
   
 3. Listę członków stowarzyszonych sekcji zatwierdza Prezydium Komitetu na podstawie propozycji przygotowanej przez przewodniczącego odpowiedniej sekcji w porozumieniu z członkami sekcji.
 4. Posiedzenie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.
   
 5. Uchwała, o której mowa w ust. 4 określa nazwę zespołu, cel jego działania, zakres zadaniowy, skład osobowy ze wskazaniem przewodniczącego zespołu oraz okres działania zespołu.
   
 6. Członkami zespołów zadaniowych mogą być członkowie Komitetu lub osoby nie będące członkami Komitetu z zastrzeżeniem, że przewodniczącym zespołu może być tylko członek Komitetu.
   
 7. Uchwały dotyczące powołania zespołu zadaniowego podlegają akceptacji wiceprezesa PAN nadzorującego działalność komitetów.

§ 15. Redaktorzy naczelni wydawnictw
 1. Komitet na wniosek Przewodniczącego opiniuje kandydatów na redaktorów naczelnych oraz przewodniczących rad programowych wydawanych przez siebie czasopism i serii wydawniczych.

   
 2. Redaktorów naczelnych i przewodniczących rad programowych powołuje Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

   
 3. Ewentualnych zastępców redaktora naczelnego i redaktorów działowych oraz członków rady programowej powołuje Przewodniczący Komitetu po zasięgnięciu opinii Prezydium Komitetu.

 

§ 16. Przyznawanie patronatów
 
Zasady i tryb przyznawania patronatu Komitetu konferencjom i publikacjom regulują regulaminy przyjęte w drodze uchwały przez posiedzenie plenarne Komitetu.

 
§ 17. Zmiany w regulaminie
 1. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają uchwały Komitetu.
   
 2. Zmiany wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału IV Nauk Technicznych.

 

Załączniki:
- Regulamin Komitetu Elektrotechniki PAN [pdf]